Kategorie
.net c# silverlight wpf

WPF: 90+ miejsc, które warto znać

wpf-miejsca-ktore-warto-znacTym razem, postanowiłem przygotować w jednym miejscu,zbiór wszystkich ciekawych tekstów na temat WPF.

[PL] Paweł Łukasik

Image Metadata
Jak wyciągnąc informacje na temat obrazka w WPF?
The Perfect WPF StatusBar
Status bar w WPF.
How to Create a Drag & Drop / Move, Zoom In & Out Content Control
Obsługa przeciągnij i upuść w WPF.
Changing Brush Brightness in WPF/Silverlight
Zmiana jasności brashy w WPF.
PageBased navigation
Nawigacja, Dziennik, HyperLink’i
Page functions
Przekazywanie informacji między stronami
Ustawienia aplikacji
Konfiguracja aplikacji
Dispatcher
Dostęp do obiektu z po za klasy, w której został utworzony obiekt. Priorytety wątków.
Przyciski
Różne typy przycisków w WPF (Button, RepeatButton, ToggleButton, CheckBox, RadioButton).
Kontenery (Label, ToolTip)
Kontenery, a konkretniej Label i ToolTip
GroupBox, Expander
Kontenery z nagłówkiem czyli GroupBox i Expander.
ListBox
Kontrolka typu listbox
ListBox – sortowanie, grupowanie i filtrowanie
Operacje na ListBoxie.
ComboBox
Kontrolka ComboBox
ListView
Kontrolka ListView.
TabControl, Menu
Zakładki i Menu kontekstowe.
TreeView, ToolBar, StatusBar
Wyświetlenie struktur drzewa, Pasek narzędziowy i pasek statusu aplikacji.
Visibility, Padding & Margin, Height & Width
Widoczność elementu, margines zewnętrzny i wewnętrzny kontrolek, a także rozmiar.
Justowanie, Justowanie treści, FlowDirection
Pozycja elementu w kontenerze, w którym się znajduje.
Transformacje – Rotacje, Translacje, Przekrzywienia
Różnego rodzaju transformacje kontrolek.
Canvas, StackPanel, WrapPanel, DockPanel
Layouty dla kontrolek (ustawianie dowolne wg. określonej pozycji, w stos, jedna po drugiej oraz wypełniające cały obszar panelu).
Grid
Panel typu grid, który daje największe możliwości edycji pozycji kontrolki, wg. siatki.
Integrate WinForms i WPF
Połączenie Windows Presentation Fundation z WinForms.
User Controls
Tworzenie własnych kontrolek.
CustomControls
Tworzenie własnych kontrolek z własną warstwą prezentacji.
Drawings
Rysowanie w WPF.
Geometry
Rysowanie w WPF część druga.
Kształty za pomocą łańcuchów znaków, Pens
Rysowanie w WPF część trzecia.
Visuals
Rysowanie za pomocą klasy Visuals w WPF.
Shapes
Kształty w WPF.
Brushe
„Kolorowanie” elementów.
Wstęp do 3D
Podstawy 3D w WPF.
Transformacje 3D
Przekształcenia 3D.
Światła
Oświetlenie scen w WPF.
FlowDocument
Dokumenty i kontrolki pochodne w WPF.
Multimedia
Obsługa multimediów dźwięku i obrazu, a także rozpoznawanie mowy.
Zasoby
Zasoby w aplikacji WPF.
DataBinding
Podpinanie danych w WPF.
ValueConverters, DataTemplate
Prezentacja podpiętych danych.
Binding – Walidacja danych
Walidacja poprawności danych, wyjątki.
Style
Obsługa styli w WPF.
Triggers
Triggery w WPF.
Animacje w C#
Animacje w WPF z poziomu C#.
Animacje w XAML
Animacje w WPF z poziomu XAML.
Deplyoment
Publikacja aplikacji.
Freezable
Jedna z metod przyspieszania działania aplikacji.
StyleSelector
Dostosowanie wyglądu kontrolek wewnątrz określonego kontenera.

[PL] EastGroup.pl

Zapamiętywanie pozycji oraz rozmiaru okna
Czyli co zrobić, aby aplikacja po zamknięciu, uruchomiła się w tym samym miejscu i z tym samym rozmiarem okna.
NotifyIcon
Ikona aplikacji w Tray’u.

[EN] Kent Boogaart

Unselectable, Interactive Items in a Selector
Niezaznaczalne, interaktywne elementy w selectorze.
ItemsControl as Basis for Pie Chart
Wykorzystanie ItemsControl do stworzenia wykresu kołowego.
WPF and Date Entry
Omówienie problem z wpisywaniem sformatowanej daty w WPF 1.0.
Resizer: a WPF Control
Resizer czyli zmiana rozmiaru kontrolki przez użytkownika.

[EN] Dev102.com

Changing Brush Brightness in WPF/Silverlight
Zmiana jasności pędzla w WPF.
Formatting Your WPF Data – String.Format Is In the House!
Formatowanie danych w WPF za pomocą String.Format.
Creating Gapped and Bulleted Shapes in WPF/Silverlight
Tworzenie przerwanych kształtów w WPF – Maski w WPF.
Why Should You Always Locate Your Convertors In App.Xaml
Dlaczego konwersja danych powinna być zawsze dokonywana w pliku XAML.
Tidy Up Your Xaml And Code Behind, Use UserControls Inside Templates
Czyszczenie kodu XAML i kodu aplikacji, przez użycie Templatków wewnątrz UserControls.
Creating a WPF / Silverlight Control With a Semi Transparent Background
Tworzenie kontrolki z półprzeźroczystym tłem.
Using Command Binding to Enhance Any WPF Control
Command Binding, na przykładzie zdarzenia podwójnego kliknięcia.
Creating a 3D Border Style in WPF
Ramka 3d w WPF.
How To Create a WPF Template For a Generic Class
Jak stworzyć szablon dla klasy generycznej?
How To Create a WPF Custom Context Menu
Jak utworzyć dobrze wyglądające menu kontekstowe.
Why Should You Use The x:key Attribute In WPF DataTemplates
Dlaczego powinno się używać atrybutu x:key?
Convert Your Vector Graphics Image to WPF/Silverlight Code
Jak konwertować obraz wektorowy na kod WPF?
Customize SpellCheck on WPF Text Controls
Jak dostosować kontrolę pisowni w kontrolkach WPF?
Binding a WPF Control To a Dictionary
Jak podpiąć dane z Dictionary do kontrolki WPF.
How To Use Microsoft Expression Blend to Modify a Control
Jak za pomocą Microsoft Expression Blend można zmodyfikować wygląd kontrolki.

[EN] C-SharpCorner

Tab Control in WPF
Troszeczkę szerzej omówione zakładki.

[EN] LearnWPF.com

Round Gel-like button template for WPF
Wystylizowany okrągły klawisz w WPF.
2 Great Free Resources for WPF Developers – ElementFlow and DataGrid 2.0
Dwie świetne darmowe kontrolki dla programistów WPF. Galeria 3D oraz ciekawie przedstawiający się graficznie DataGrid.
3dgall
What is the equivalent of the ASP.NET Repeater in WPF?
Jaki jest odpowiednik Repeater’a z ASP.NET w WPF?
When I tab into a toolbar in WPF I can’t tab out again? What can I do to change this tab behaviour?
Jak zmienić zachowanie zakładek w WPF.
When I add Controls to a WPF RichTextBox They Are Always Disabled. How can I change that?
Jak uczynić kontrolki, które zostały dodane do RichTextBoxa, aktywnymi?
Why does the OpenFileDialog in WPF look so “1999” and how can I fix it?
Jak poprawić wygląd kontrolki OpenFileDialog w WPF?
How Can I Create a Border Where Only Some Corners are Rounded in WPF?
Jak utworzyć ramkę, której tylko niektóre narożniki są zaokrąglone?
How can I allow users to edit text in a ComboBox in WPF?
Jak zmienić ComboBox, aby był edytowalny?
How do I Create a Borderless Window in WPF?
Jak stworzyć aplikację bez ramek w WPF?
How do I use a custom font in my WPF application?
Jak używać dowolnych czcionek w aplikacji?
How can I decompile/extract a WPF Control’s default template as Xaml?
W jaki sposób można edytować podstawowe szablony kontrolek?
How do I change an item’s appearance on mouseover in WPF?
Jak zmieniać wygląd kontrolki po najechaniu na nią myszką? Efekt poświaty (glow).
How do I change the look of all the buttons on a form in WPF?
Jak zmienić wygląd wszystkich klawiszy?
How can I have my WPF application start in “kiosk” mode?
Co zrobić, aby aplikacja uruchamiała się w trybie pelnoekranowym?
Multi-Field Undo/Redo in WPF using Attached Properties
Jak wprowadzić dla wielu pól historię modyfikacji (cofnij/do przodu)?
How can I create a great user experience when launching my WPF ClickOnce application?
Jak rozpoznać, czy użytkownik ma zainstalowane niezbędne oprogramowanie do uruchomienia naszej aplikacji?
How can I emulate the Glossy Appearance of the iTunes „now playing” Information
Jak zrobić szklany przycisk al’a iTunes?
How Can I Create a Glossy Appearance for Elements in WPF?
Ładny szklany wygląd kontrolek tylko wykorzystując możliwości WPF.
How can I read local files in Browser-Hosted XBAPs?
W jaki sposób, można odczytywać lokalne pliki z poziomu przeglądarkowej aplikacji XBAP ?
How do I Include Vector-Based Image Resources in my WPF Application?
W jaki sposób umieszczać Wektorowe obrazki w aplikacji?
How do I separate out resources into multiple files in WPF?
W jaki sposób, oddzielać pliki z resource’ami na wiele, mniejszych?

[EN] Lester’s WPF blog

Context Menus … On the Fly..
Menu Contextowe z poziomu kodu C#.

[EN] CodeProject

ContextMenu in WPF with XML Binding
Menu kontekstowe w WPF z pobieraniem struktury menu z pliku XML.

[EN] jfo’s coding

TreeNode – a class to help bind to a TreeView
Klasa, ułatwiająca podpinanie danych do kontrolki typu TreeView.

[EN] DevX.com

Mastering the WPF RichTextBox
Rozszerzanie możliwości RichTextBox’a.

E-Book

WPF for those who know Windows Forms
Książka o WPF’ie dla osób, które znając Windows Forms, chcą szybko przyswoić sobie WPF.

Oczywiście, w internecie znajduje się dużo więcej interesujących informacji na temat Windows Presentation Fundation, ale uważam, że szczególnie dla początkujących, wiedza zawarta w powyższych publikacjach będzie bardzo pomocna w tworzeniu aplikacji i poznawaniu WPF’a.

Be Sociable, Share!